Positief resultaat 2020, maar middelen nodig voor de toekomst

zo 06 jun 2021, 08:19 UUR

Het jaar 2020 wordt door gemeente Noordoostpolder afgesloten met een positief resultaat van bijna € 6 miljoen euro. Volgens het beleid van de gemeente gaat deze plus terug naar de reserve. En dat is nodig. Zowel de tweede kwartaalrapportage 2021 als de Perspectiefnota 2022-2025, die vooruitloopt op de begroting van de komende jaren, laten tekorten zien.

Met het positieve resultaat wordt het lopende tekort van 2021 en die van perspectiefnota (t/m 2025) opgeheven. Wethouder Hans Wijnants: “Het positieve resultaat ligt in lijn met de afgelopen jaren. Maar het is geen aanleiding om de teugels te laten vieren. Het tekort op het sociaal domein blijft en er komt een groot aantal onzekerheden op de gemeente af. Zoals de implementatie van de omgevingswet, de kosten voor Jeugdzorg en de (herijking van) de algemene uitkering van het Rijk.” Om de begroting sluitend te krijgen, stelt het college van B&W diverse maatregelen voor. Het inzetten van reserves en het extra verhogen van de toeristenbelasting en de OZB. “Mogelijk hoeft de extra verhoging niet of nauwelijks te worden doorgevoerd. Het Rijk heeft extra middelen toegezegd voor de Jeugdzorg voor 2022, maar het is nog niet bekend om hoeveel het gaat en hoe structureel deze zijn.”, zegt wethouder Wijnants.

Jaarrekening
Goedlopende grondverkopen hebben, in lijn met het landelijk beeld, een positief effect gehad op de rekening en op de reservepositie. Vooral als het gaat om woningbouw. Ook de plus van zo’n € 2 miljoen op de leges laat zien dat het in 2020 ondanks corona goed ging met de economie. Vanuit het Rijk is er een tegemoetkoming ontvangen. Dat geld is grotendeels gereserveerd voor Corona. Mocht het nodig zijn, dan kan de gemeente daar een beroep op doen.

Perspectiefnota: de laatste van deze coalitie
Deze perspectiefnota is de laatste van de bestuursperiode, maar geeft tegelijkertijd een vooruitblik op de begroting van de komende jaren. De perspectiefnota maakt duidelijk dat er een tekort is wanneer de ambities van Noordoostpolder worden afgezet tegen de geschatte inkomsten van de gemeente plus de uitkering van het Rijk.
Wethouder Hans Wijnants: “Het is een beleidsafsluitende nota. Als ik terugkijk, zie ik dat veel doelen zijn bereikt. In deze Perspectiefnota stellen we zelf geen nieuwe grote ambities, maar komen deze vanuit het Rijk wel op ons af. Volgend jaar is er een nieuwe gemeenteraad en is er meer duidelijk over vermelde onzekerheden. Onze inzet voor nu is een duurzaam sluitende begroting geweest.”

Inzetten van reserves
Om de doelen te realiseren en tegelijk een sluitende begroting te krijgen, stelt het college van B&W onder andere voor om de reserves actief in te zetten. De komende jaren zet Noordoostpolder dit in waar het eigenlijk niet voor was bedoeld: opvangen van de verminderde inkomsten van het Rijk. Ook wordt de opbrengst vanuit OZB van de windmolens voortaan toegevoegd aan de structurele exploitatie en niet aan de spaarpot voor andere doeleinden. Een van de maatregelen om ruimte in de structurele begroting te krijgen.

Gemeenteraad
In de jaarstukken legt het college van B&W verantwoording af aan de gemeenteraad over het gevoerde bestuur. De jaarrekening 2020, de Perspectiefnota 2022-2025 en de tweede

Afbeelding Positief resultaat 2020, maar middelen nodig voor de toekomst
facebooktwitteryoutube